Všeobecné podmínky

Popis: Jedná se o užívání rekreační chalupy U Velkého Dubu v obci Horní Olešnice 48.

Vznik smluvního vztahu – rezervace: Na základě souhlasu se Všeobecnými podmínkami ubytování při rezervaci ubytování provozovatel poskytne ubytovanému (hostovi) přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i další ubytovací prostory) na sjednanou dobu a za předem stanovenou cenu.

Ubytovaný (host) si objednává pobyt v písemnou formou (e-mailem), nebo vyplněním a odesláním elektronického rezervačního formuláře na webových stránkách www.uvelkehodubu.cz, telefonicky nebo osobně. Podstatné náležitosti pro řádnou rezervaci jsou: jméno a příjmení ubytovaného (hosta), kontakt: email, telefon; v případě právnických osob či fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČ, DIČ a kontakt (e-mail, telefon). Rezervace (objednávka) se stává závaznou okamžikem jejího elektronického potvrzení provozovatelem na emailovou adresu ubytovaného (hosta) a vzniká mezi provozovatelem a ubytovaným (hostem) smluvní vztah.

Podpisem u Vašich údajů v knize hostů souhlasíte s Všeobecnými podmínkami pobytu v naší chalupě.

Jak to u nás funguje: Maximální kapacita chalupy je 8 osob. Po dohodě s provozovatelem je možné ubytovat až 10 osob. Kapacita chalupy nesmí být bez vědomí provozovatele překročena. Hosté nejsou oprávněni vodit do chalupy nebo na její pozemek osoby neubytované. Příjezd: od 14 hod. do 17 hod. Odjezd: do 10 hod. Příjezd a odjezd lze měnit pouze po předchozí dohodě s provozovatelem nebo zástupcem. Vzhledem k tomu, že chalupa nedisponuje stálou recepcí, je potřeba, abyste nám sdělili svůj předpokládaný čas příjezdu a odjezdu. Kontakt: +420 721 087 274 —Vratná kauce Ubytovaný host je povinen provozovateli zaplatit při příjezdu do chalupy částku(vratnou kauci) ve výši 3.000,- Kč v hotovosti, oproti předání klíčů od chalupy. Bude-li pozemek, chalupa a její vybavení předáno provozovateli (zástupci) beze škod, kauce bude vrácena v plné výši. Ztráta klíčů je za poplatek 2000,- Kč. Veškeré služby (nezahrnuté v ceně ubytování), které si host u provozovatele objedná je host povinen zaplatit nejlépe předem na účet.

Při pobytu ubytovaný host přebírá chalupu včetně příslušenství bez závad. Případné závady je povinen neprodleně nahlásit provozovateli nebo jeho zástupci.

Při nástupu na pobyt předloží hosté doklady totožnosti. Místní poplatek : Výše místního poplatku je 20 Kč/osoba/noc(18-65) děti, senioři,ZTP zdarma.

Storno podmínky storno pobytu 59 – 30 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny ubytování storno pobytu 29 – 14 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 70% z ceny ubytování storno pobytu 13 – 0 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 100% z ceny ubytování .V případě výjimečných situací může provozovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně provozovateli. Ze závažných důvodů může provozovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje provozovatel. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem (hostem), a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty. V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele (hosta) bez zavinění provozovatele, není provozovatel povinen vrátit objednateli (hostovi) zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel (host) bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele (hosta) představuje nárok provozovatele na náhradu škody dle § 2330 odst. 2 občanského zákoníku. Rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem (hostem) objednané ubytování a další služby nabízené provozovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.

Dodržujte:
Hosté jsou povinni udržovat a zanechat chalupu, v čistém a původním stavu. Do toalety prosím nevhazujte hygienické potřeby. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš), nebo jinak znečišťovat prostory chalupy.. Není dovoleno přemisťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z chalupy též není možné přesouvat na terasu.

Před odjezdem – předání chalupy:
V předem dohodnutý čas host osobně předá provozovateli (zástupci) klíče od chalupy a provozovatel (zástupce) provede zběžnou kontrolu. Před odjezdem je host povinen vypnout všechna zařízení chalupy, vyklidit lednici a umýt nádobí (vyklidit/zapnout myčku). Nadprůměrné znečištění není v ceně standardního úklidu např. bláto na podlaze, špinavá lednice, neumyté nádobí (nezapnutá/nevyklizená myčka), špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem chalupy apod. V případě neuvedení do pořádku, bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč a uhrazeno z vratné kauce. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor chalupy nebo při ztrátě klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Při odchodu z chalupy je host odpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (vypnutí elektrické trouby, varné desky), vypnutí světel, zavření všech oken. Uzamčení chalupy. V případě použití úschovny na sportovní vybavení, ubytovaný (host) zabezpečí, aby byl objekt v případě odchodu, vždy uzamčen. Host dbá zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm a dbá všech bezpečnostních pokynů a obecných nařízení. Otevřený oheň je možný pouze ve venkovním ohništi, který je k tomuto určen. Při odchodu ohniště vždy uhaste. Host dbá, aby byly dvířka od krbové vložky (vnitřní krb) vždy uzavřeny.

Povinností hosta je oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu pobytu. Uvnitř chalupy je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouřit. V celém objektu je také zakázáno užívat drogy či jiné nelegální omamné a psychotropní látky. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá. Host musí mít k dispozici v době pobytu nabitý telefon pro případ potřeby. Nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody odpovídají vždy zákonní zástupci nebo osoba, která dítě doprovází.